Elevens utveckling

Vi använder oss av olika verktyg för att följa elevernas kunskapsutveckling.

Vår dokumentation av hur eleven utvecklas och vad han eller hon lär sig är en hjälp både för oss pedagoger, för eleven och för föräldrarna.

Dokumentation

Under hela skoltiden samtalar och reflekterar eleven och läraren över hur eleven lär sig och utvecklas. Detta sker både muntligt och skriftligt på olika sätt. Eleverna på S:t Jörgens skola har en egen loggbok/ skoldagbok och där du som förälder kan följa ditt barns planering, arbete och utvärdering. Varje vecka skriver ansvarig mentor i boken. Vi ser gärna att föräldrarna tar del av det som skrivs i loggboken och skriver en kommentar tillbaka. På så sätt har vi en tät kontakt mellan hem och skola. Läraren dokumenterar löpande hur elevens lärande utvecklas i förhållande till nationella mål som finns i kursplaner och läroplanen.

Skriftliga omdömen

Alla våra elever får skriftliga omdömen i de ämnen som man läst. Omdömena får man minst en gång per termin i samband med utvecklingssamtalet. I omdömet ska läraren på ett tydligt sätt beskriva var eleven befinner sig i sin utveckling. Det ska tydligt framgå vilka elevens styrkor är och vad eleven behöver utveckla. Skriftliga omdömen ska vara ett stöd för elevens fortsatta lärande.

Utvecklingsplan

Minst en gång per termin träffas lärare, elev och föräldrar för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska vara ett utvecklande, jämställt samtal där alla ska få komma till tals. Under samtalet görs en utvecklingsplan för eleven, där man utgår från dokumentation och skriftliga omdömen. Tillsammans gör vi en skriftlig överenskommelse där man sammanfattar vilka mål som ska prioritera. De skriftliga omdömena och överenskommelserna från samtalet bildar tillsammans elevens individuella utvecklingsplan.