Så arbetar vi

På S:t Jörgens skola har vi en gemensam värdegrund ”Våga språnget – vinn världen” vilken följs för att skapa trygghet och trivsel.

När jag blir sedd och hörd blir jag trygg
När jag är trygg, vågar och kan jag se andra
När jag är tillsammans med andra, tar jag ansvar och känner mig delaktig
När jag är delaktig, känner jag lust och glädje
Då lär jag mig … för livet!

Trygghet och trivsel

Vi vill att alla elever på S:t Jörgen ska uppleva en trygg och positiv miljö för lärande och utveckling. För att uppnå detta arbetar vi förebyggande med kamratstödjande insatser och aktiviteter. På S:t Jörgen arbetar vi för att alla barn och vuxna ska bli sedda och respekterade. Vi tycker det är oerhört viktigt med goda relationer och bra kamratskap. Därför börjar vi alltid höstterminen med en gemensam period då vi satsar mycket på just kamratskap. Under den här perioden gör vi en rad olika övningar som syftar till att främja nya relationer och öka barnens samarbetsförmåga.

Under läsåret arrangeras även friluftsdagar, temadagar och idrottsdagar som är gemensamma för hela skolan. Dessa bidrar till ”vi-känslan” som vi tycker är så viktig för att eleverna skall känna sig trygga med varandra. Utöver detta är alla eleverna på vår skola även med i olika typer av faddersystem där de större barnen ansvarar för och hjälper de yngre barnen.

Skolans ordningsregler för att öka tryggheten

• Nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering, trakasserier och mobbning, enligt Olweus programmet.
• Vi är rädda om vår miljö, vid skadegörelse kontaktas hemmet och förälder ersätter för skada som uppstått.
• Personal tar hand om föremål som stör skolverksamheten eller om föremålet utgör fara för säkerheten.
• Mobiltelefoner ska vara avstängda inomhus om den inte används/behövs i skolarbetet. Detta gäller elever i åk F-6.

Elevinflytande

På S:t Jörgen är ditt inflytande som elev viktigt. Du ska känna att du är delaktig under hela skoldagen, dels under ditt arbete men även vad gäller andra saker som berör dig och bidrar till att din skoltid blir så bra som möjligt.
Genom våra olika råd, såsom elevråd, hälsoråd och fritidsråd, får du som elev möjlighet att under demokratiska former påverka din vardag. De olika råden träffas under ledning av en ansvarig pedagog. Varje möte är väl förberett och vi följer upp dem i form av protokoll och att ansvarig elev berättar om mötet. Uppföljningen av det beslutade är mycket viktig.