Råd och stöd

På S:t Jörgens skola erbjuder vi flera olika former av råd och stöd. Skolans specialundervisning sköts av ett specialteam och vi har både skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator. 

Team Special

Skolans målsättning är att specialpedagogiken ska vara en naturlig och integrerad del av teamets arbete. Team Special består av våra två specialpedagoger.

Så här arbetar vi

Vi undervisar och handleder elever både enskilt och i grupp, samt följer upp elevernas arbete i klassrummen. Vi planerar tillsammans med eleven och väljer ut lämpligt material på rätt nivå, så att hinder inte uppstår i elevernas lärande. Vi är samtalspartners och rådgivare för undervisande lärare. Vi finns med som bollplank vid bedömningar, till exempel vid nationella prov. Vi gör kartläggningar och åtgärdsprogram med efterföljande utvärderingar. Vi finns med som stödlänk mellan hem och skola samt vid kontakter med BUP och utredningsenheter.

Vi finns med som samtalspartner för skolledning vad gäller skolutveckling och resursfördelning. Efter varje utvärderingsvecka har vi i teamet ett uppföljningsmöte med skolledningen där vi tillsammans bedömer vilka förändringar som bör göras. Vi är även länkar mellan pedagogerna och skolledningen för att kunna påvisa vilka förändringar som är nödvändiga för att alla elever ska nå målen.

Elevhälsan

Elevhälsan tar över efter barnhälsovården, BVC, när barnen börjar skolan. Elevhälsans personal, som består av skolsköterska och skolläkare, arbetar främst förebyggande. Vi följer elevernas hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer och även särskilda insatser när det behövs.

Skolsköterska
Marita Penno
Telefon: 042- 10 57 94
Är på plats måndag, onsdag och torsdag klockan 8-15

Skolläkare
Torsten Gadd
Nås genom skolsköterskan

Skolkurator
Fredrik Tyrsing
Telefon: 0708-17 55 18

Skolpsykolog
Fredric Borgman
Telefon: 042-10 69 61

Hälsobesök

Elevhälsan vill medverka till att varje elev får de mest optimala förutsättningarna för sitt lärande. Elevhälsan kan jämföras med företagshälsovård för vuxna. Eleverna erbjuds hälsobesök i förskoleklass, skolår 2 och 4. Hälsobesöket i förskoleklassen innehåller ett samtal om hälsa och trivsel samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel. Längd och vikt följs sedan upp i skolår 2. Hälsoundersökningen i skolår 4 innefattar hälsosamtal, längd, vikt och ryggbedömning (med tanke på eventuell skolios).

Vi fortsätter det vaccinationsprogram som påbörjats på BHV:
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i skolår 2.
Vaccin mot livmoderhalscancer (tre vaccinationer Gardasil) till flickor i skolår 5.
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta i skolår 8.

Naturligtvis är du som förälder välkommen att höra av dig till skolsköterskan.